Keunster Jan Loman: Yndrukken

15 Febrewaris 1998

Portret fan byldzjend keunstner Jan Loman fan Beetstersweach. Ta eare fan syn 80ste jierdei binne der ferskate tentoanstellingen. See en skippen komme yn syn (minimalistysk) wurk werom, hy fertelt deroer. Ek sjogge we him oan it wurk yn syn atelier en by it ynrjochtsjen fan in tentoanstelling. De Paerdemarct Fundatie is oprjochte om syn wurk te behearen. De eardere yngenieur by it Kadaster makke ûnder oare it logo fan de Waadferiening en makket haikû's.