Kommissaris, politika, boade

05 Maart 1995

We sjogge achter de skermen by it wurk fan kommissaris fan de Keninginne Loek Hermans, deputearre Mony Brandsma-Ydema (CDA) en boade Pé Visser. Se fertelle oer har wurk en we sjogge ûnder oare by gearkomsten fan de Steaten yn it provinsjehûs.