Lân fan doarpen, de films fan J.W.L. Adolfs

16 Jannewaris 2000

Johan Adolfs út Enschede makke tusken 1948 en1970 in hiel soad Fryske doarpsfilms. Syn widdo fertelt oer de wurkwize en ek de widdo fan de twadde kameraman komt oan it wurd. Mar we sjogge foaral opnamen fan in grut ferskaat oan doarpen, bewenners, skoallen, middenstanners en ferieningen. Troch de yndustrialisaasje lutsen minsken mear nei de stêd en sa hie Adolfs in feroarjend doarpslibben fêstlein. By in fertoaning yn Berltsum ropt de film 37 jier letter in soad oantinkens op.