Lean nei wurkjen

05 Maaie 1996

Programma oer fleksibele arbeid, hieltyd mear minsken wurkje op freelance-basis. We sjogge in fotosjoernalist oan it wurk en in boatebouwer dy't goed buorkje. Der binne ek neideilen, sa as we sjogge by ien dy't gjin fêst kontrakt krijt en hieltyd mar wer sollisitearje moat. Ek krije flekswurkers minder betelle.