Libje fan de wyn: Fryske mûnen

16 Maart 1997

Ferskillende mûnders fertelle oer de mûne dêr't se wurkje, guon mealle moal, oaren seagje hout. Se ha in grutte passy foar de technyk en de natuer en it ambacht. We sjogge by De Zwaluw yn Burdaard, De Rat yn Drylts, De Hoop yn Stiens, Stienhústermole yn Stiens en Klavermole yn Boalsert.