Limosa, de skries

20 Maaie 2001

Greidefûgel de skries (Limosa yn it Latyn) wurdt al jierren bedrige. It tal briedpearen nimt hurd ôf troch minder blomrike greiden en de komst fan nijbou, drainaazje en maisbou. Yn Fryslân wienen trije polders belangryk foar de skries: Haulerpolder, Skrok en Himpensermarpolder. In rêdingsplan moat de fûgel behâlde. Ferskate organisaasjes wurkje dêryn gear, lykas boeren (oars meane) en fûgelwachters beskermje de nêsten. En de predaasje is ek in bedriging.