Ljouwert hbo-stêd?

10 Desimber 2000

Ljouwert hat trije hegeskoallen: CHN, NHL en Van Hall. Mar Ljouwert is lanlik net echt bekend is hbo-stêd. Op de foarljochtingsdagen docht bliken dat oankommende studinten net goed witte wat se fan Ljouwert ferwachtsje kinne. Bestjoerders fan de hegeskoallen komme oan it wurd, mar ek studinten. Dy fertelle oer har oplieding en it studintelibben.