Ljouwert: waar een middelgrote stad groot in kan zijn

03 Desimber 1995

Programma oer de (finansjele) misstannen fan de lêste 20 jier fan it politike bestjoer en it amtlik apparaat. It giet om in analyze nei in soad petearen, soms anonym. Amtners wienen te heech ynskaald, der wie in jierrenlange achterstân yn jierrekkens en der wienen miljoenen om te ferdielen. Ek waarden baltsjes nei elkoar ta skood, ûnder oare by de stedsûntwikkeling.