Ljouwerter feemerk

25 Oktober 1998

We sjogge op de Ljouwerter feemerk. Freeds wurde dêr hûnderten kij ferhannele. We sjogge by in feehâlder dy't syn kij nei de merk bringe lit, sjogge op de merk by it keuren en hantsjebakken. Tal fan feekeaplju komme oan it wurd en ek de neisit mei kofje en in slokje is belangryk.