LTV: Moarn sil it foar ivich maitiid wêze

22 Maart 1998

In portret fan de Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga út 1998. Oanlieding wie de oanbieding fan syn wurk yn Dútske oersetting yn de universiteitsstêd Tübingen. Hettinga waard folge op syn reis troch Dútslân, mar ek optredens fan him yn Fryslân binne filme.