LTV Nei de ramp, Fryske helpferlieners yn Sri Lanka

06 Febrewaris 2005

Sujan Singarajah fan Kollum fleant yn 2005 mei syn skoanheit Jan en omke Jochum Leijstra nei syn bertelân Sri Lanka, om dêr help te ferlienen nei de grutte tsunami. Se hawwe guod en jild mei dat se earder ynsammele hawwe, en sykje in goede bestimming dêrfoar. Geandewei wurdt hieltyd dúdliker hoe grut de ravaazje is dy't de floedgolf achterlitten hat. De manlju geane gelyk oan it wurk om in weeshûs wer bewenber te meitsjen. Sujan fynt in goede bestimming foar it jild fan in earder yn Fryslân hâlden ynsammelaksje.