LTV: Poadium 1: Henk Alkema oer de Fryske opera Rixt

03 Desimber 1989

Alsidich muzikant, komponist en dirigint Henk Alkema (1944-2011) fertelt yn Lyts Hiddum (ûnder Koarnwert) oer it ta stân kommen fan de Fryske opera Rixt, dy't er skriuwt foar it Frysk Festival yn 1990. It is basearre op Rixt fan it Oerd. We hearre ek oersetter Geart van der Meer, sjongeres Annett Andriesen en Edwin Rutten. We hearre ek by de buorman, dy't boer is.