Luie Hond

20 Jannewaris 2002

Luie Hond is in Nederlânsktalige reggaeband út Ljouwert dy't op it punt fan trochbrekken stiet. De groep bestiet út: Andries van Wieren, Joris Mous, Wyno Bruinsma, Marco van der Leest, Arjen Bras en Arjan Kiel. We folgje se by optredens yn Ljouwert en Enschede en de leden fertelle oer it ûntstean fan de band. Ek kultuerwethâlder Arno Brok, Sjouke Nauta (Friesland Pop) en sjoernalist Jacob Haagsma komme oan it wurd oer de popkultuer.