'Maak je dromen waar'; portret fan Nilgün Yerli

31 Maart 2002

Nilgün Yerli kaam as famke fan 10 út Turkije nei It Hearrenfean. Se fielde har 'verdwaald' omdat se de taal net koe. No is de skriuwster, kabaretière en aktrise werom op It Fean. Se ken de grienteboer op de merk noch. Ek sjogge we wêr't de famylje wenne en wêr't har skoalle wie. Se is har heit tankber dat se de rykdom fan twa kultueren kennen leard hat. We sjogge ek stikjes fan har foarstelling.