Mei de stream mei; It Waad (diel 1)

03 Juny 2001

It Waad feroaret al iuwenlang, de eilannen 'skowe' op, doarpen ferdwine en kustlinen feroarje. Tal fan saakkundigen fertelle op It Amelân wat der allegear bart (boaiemdelgong, seespegelstiging) en watfoar gefolgen dat hat foar minske en natuer. Oan it wurd komme û.o. ûndersikers, in kokkelfisker, ien fan It Fryske Gea en in strântinte-eigener.