Mei tank oan...

28 Oktober 2001

We folgje trije minsken dy't net (goed) sjen kinne, mar mei help fan allerhanne middels wol meidogge oan it maatskiplike libben lykas wurk en skoalle. Leo Korsten is technysk tekener, Bram Schultinga docht eksamen en Karen Kamstra sit op skoalle. We folgje se yn har deistich libben en hobbys en we sjogge wat Visio dwaan kin om te helpen en te begelieden.