Merkefamyljes, diel ien

26 April 1992

Yn twa dokumintêres ha we omtinken foar merkefamyljes dy't earder troch Fryslân reizgen. Yn dit diel komt de âlde generaasje oan it wurd, se helje oantinkens op. Earder reizgen de merkeminsken faak mei in skip, letter wennen se yn wenweinen. We sjogge argyfbylden fan attraksjes, lykas de draaimûne, it draaioargel en de sûkerkarre.