Merkefamyljes, diel twa

03 Maaie 1992

Yn twa dokumintêres ha we omtinken foar merkefamyljes dy't earder troch Fryslân reizgen. Yn dit diel komt de jongere generaasje oan it wurd. Soannen en dochters nimme de attraksje fan har âlden oer. It sit yn it bloed, en is in manier fan libjen. Dy attraksjes moatte ek mei de tiid meigean, sa is it reuzerêd en de achtbaan nij. Mar de oaljekoekekream bliuwt bestean. We sjogge ek by it ferpachtsjen foar de merke by de Snitswike en wat dogge de merkeminsken winterdeis?