Minskewurk 1: Natuerminsken

26 Septimber 2000

Yn fjouwer portretsjes sjogge we minsken dy't fan de natuer hâlde. Johan de Jong soarge derfoar dat de goudûle wer yn populaasje tanaam is. Nico Minnema beheart de Alde Feanen by Earnewâld. Jos Hooimeijer wit alles fan de Rysterbosk yn Gaasterlân en Albert Ferwerda beheart it Noarderleech achter de dyk by Marrum. Dizze mannen witte in soad fan natuer, fûgels, planten en beammen.