Minskewurk 6: Bestjoerders

27 Maart 2001

We sjogge by it wurk fan fjouwer typen bestjoerders. Kommissaris fan de Kening Ed Nijpels jout moarns earst syn bisten te iten yn Diken en wurdt dan nei it provinsjehûs riden troch in priveesjauffeur. De direkteur fan in boubedriuw 'bestjoert' syn minsken en sjocht op de útfiering fan it wurk ta. Motorkoereur Roelof Koning traint sels yn de snie op de baan yn Makkingea en we sjogge by it wurk fan in kapitein op de fearboat tusken Harns en Skyge.