Muzikanten yn it skaad

10 Oktober 2004

We folgje trije Fryske muzikanten dy't letterlik yn it skaad stean. Se begeliede artysten of sitte yn de band dy't de muzyk fan de musical fersoarget. Peter van der Zwaag begeliedt tal fan artysten op it Amsterdams Kleinkunst Festival. Hy tinkt net oan wat er spilet mar hâldt it totaalprodukt foar eagen. Sybolt Kamstra wurket as drummer by Van den Ende, hy sit by de musical Mamma Mia yn de orkestbak, ûnder it toaniel. En pianiste Clara Rullmann wie earder 10 jier ferbûn oan it Jorwerter iepenloftspul, no begeliedt se de musical Alleen op de wereld.