Muzyk yn Wjelsryp: korps Concordia

17 April 1994

We sjogge by it korps fan Wjelsryp: Concordia. Se spylje by de trouwerij fan Hetty Post-Veenstra, lid fan it korps yn de tsjerketsjinst. Se woe altyd al by it korps, begûn op de lytse trom en spilet no wâldhoarn. Ek dirigint Sjoerd de Boer komt oan it wurd, en lid sûnt 1957 Hieltje Terpstra. We binne by it donateurskonsert, it opheljen fan âld papier en by in optreden op in kampioenskip.