Naozoemerlaand, portret fan skriuwer Johan Veenstra

07 Maart 2004

Johan Veenstra skriuwt yn syn memmetaal, it Stellingwarfs. Dêr fertelt er oer en we sjogge him op paad as ferhaleferteller, by de Fryske Krite yn Amersfoort. Jierren hie er de kollum 'Stikelstokkies' en dy sprekt er yn foar in cd. We sjogge by syn âlderlik hûs yn Nijeholtpea en hy fertelt oer syn wurk en libben en de noed oer it ferdwinen fan syn taal. Keramist Peter Hiemstra hat kontakt mei de skriuwer om't er it Stellingwarfs ek yn syn wurk brûke wol.