Nijjier yn Drachten

03 Jannewaris 1993

In portret fan de ploech dy't yn Drachten wurket oan de Nijjiersrevue 'De zon- en feestdagenshow' fan 1993. De tradysje is begûn ûnder de eardere Laweidirekteur Roel Oostra mei it stik 'Dag ouwe, dag jonge' yn 1972 en de hjoeddeiske direkteur Thom van der Goot set dat troch. De tekst is fan Rients Gratama dy't ek meispilet en de muzyk is fan Peter Sijbenga. It stik wurdt spile troch tal fan amateurs, guon dogge al foar de 15e kear mei. We sjogge by de tarieding, repetysjes en it naaien fan de kostúms.