Noch ienris Twarres

28 Desimber 2003

Mirjam Timmer en Johan van der Veen út Wergea skoare mei 'Wêr bisto?' de earste Frysktalige nûmer 1 yn Nederlân. It duo dat bekend waard as publykswinner fan sjongfestival Liet hâldt op. Mei ferskillende minsken út de muzwykwrâld sjogge we werom op it duo dat begûn op talintejachten. Nei de hit folge lanlike bekendheid, in klip, platekontrakt, toernee, twadde cd en teätertoernee.