Oars buorkje

01 Oktober 1995

We sjogge by trije projekten dy't oars mei de lân- en túnbou omgean wolle. In feehâlder by Grou is oerstapt op ekologysk buorkjen, dus sûnder bestridingsmiddels. Ferskate boeren ferbouwe soarten beien om dêr wyn fan meitsje te litten, lykas flearbei en by de Waadkust wurdt seeaster ferboud.