Offal út Brazilië

17 Febrewaris 2002

De Braziliaanske 'ecodesigner' Aguida Zanol is op útnûging fan de provinsje in moanne yn Fryslân foar in tentoanstelling, moadeshow en in workshop. Se makket klean, assessoires, skuon en meubels fan ôffal. Fan û.o. metaal, plestik, papier, glês en rubber docht se dat. We sjogge har ek oan it wurk yn har atelier yn Belo Horizonte yn Brazilië dêr't se kontakt hat mei de ôffalynsammelers. Se wol sjen litte datst mei ôffal moaie en brûkbere dingen meitsje kinst en wol sa helpe minder it miljeu te fersmoargjen. Se ferkeapet har klean oan artysten en giet ek yn Ljouwert by de winkels del.