Ofskied fan in machtich man: Riemer van der Velde

19 Septimber 2006

Portret fan Riemer van der Velde dy't ophâldt as foarsitter fan fuotbalklup SC Hearrenfean. We folgje him yn it wurk, as scout fan nij talint yn it bûtenlân, by syn hobby's fiskje en golvje. Hy fertelt oer syn karriêre en ek frou Annie komt oan it wurd. Legindarysk binne de feesten as er by it SKS skûtsjesilen yn Langwar iepen hûs hâldt. Allerhanne freonen út de sport komme del en krije bakte fisk.