Op 'e romte, in moeting tusken Gaasterlânse en Marokkaanse jongeren

18 Maaie 2008

Nei in tal ynsidinten yn de Súdwesthoeke dy't te krijen hiene mei alkohol en rasisme organisearre jongereinwurker Sandra Ordelman yn 2008 in útwikselingsprojekt tusken in groep jongeren út Aldegea (W.) en Marokkaanse jongeren út Utrecht. Omrop Fryslân wie by dy bysûndere moeting.