Orfeo op de Bombrekken

25 Juny 2000

We sjogge by de tarieding fan de opera Orfeo Aqua dy't Tryater op it wetter fan de Bombrekken opfiere wol. Dirigint Hoite Pruiksma fertelt oer syn idee en syn bân mei de natuer dêr by Warkum. Regisseur Jos Thie fertelt oer it ferhaal en it sykjen nei in Fryske ynfalshoeke. We sjogge by repetysjes fan countertenoar Gart Boyce (hy fertolket Orfeo) en it koar, by de bou fan it gigantyske dekôr en hoe't de kostúms foarmjûn wurde.