PESK Paraat en startklaar

12 Maart 1995

Portret - mei soad argyfbyld - fan de seesleepboat Holland fan Skylge. Trije âld-meiwurkers fertelle oer har wurk en wat se meimakke ha op see. De Holland waard yn 1941 boud, mar yn 1943 torpedearre. It is letter wer boud en kaam by tal fan kalamiteiten yn aksje. Oer dy aventoeren binne films makke en boeken skreaun. Oarspronklik begûn rederij Doeksen mei it skip as skulpesûger en letter die it tsjinst as bergingsskip. Doe't dat net mear út koe, lei Rederij Doeksen him ta op feartsjinsten nei de eilannen en de Holland gie oer nei Rykswettersteat. No driget de sloop.