Philips, de motor fan Drachten

01 Desimber 2003

Yn 1950 kaam it skearapparatefabryk fan Philips yn Drachten. Jierrenlang waarden alle ûnderdielen fan de Philishave dêr makke. No't de direksje besletten hat om in ûnderdiel (de motor) út Japan te heljen (it wurdt makke yn Sina), is der ûnrêst ûnder de wurknimmers. Neffens guon saakkundigen in logyske ekonomyske stap, neffens oaren it begjin fan de ein. Wurknimmers komme oan it wurd, direkteuren, heechleararen, it fakbûn en in âld-steatssiktaris en âld-minister. Der is ek in soad argyfmateriaal fan it wurk yn it fabryk.