Pleatsen sûnder boer

08 Septimber 2002

Fryslân hat 15.000 boerepleatsen, op minder as de helte wurdt echt noch buorke. Wat bart der mei dy lege gebouwen? We sjogge ferskate foarbylden, fan wenjen oant kantoar. Sa hâldt ien bewenner alles by it âlde wylst in oar krekt de pleats oanpast nei eigen winsken. De grutte en hege skuorren wurde omboud ta kantoarromte. Oare pleatsen stean te keap en fertutearzje. Tal fan saakkundigen komme oan it wurd lykas sosjaal geograaf Jacob van der Vaart, arsjitekt Jelle de Jong, deputearre Anita Andriesen en lânskipsarsjitekt Els van der Laan.