Rêst en romantyk

12 Juny 1994

Yn dit programma sjogge we hoe't trije minsken foar de rêst en romte nei Fryslân ferhuze binne. Martin Hartkamp nei de Alde Biltdyk, Jantine Swart nei de Keimptilsterdyk (by Dronryp) en Ageeth Fransen nei Hantum. Se fertelle oer har ûnderfiningen en wat de Fryske natuer har brocht hat.