Reve yn Fryslân (diel 3): Bijna gelukkig

14 Jannewaris 2007

De skriuwer Gerard Reve wenne fan 1964 oant 1971 yn Greonterp. Hy skreau dêr it brieveboek Nader tot U, dat yn it Dútsk oerset waard en Reve bekearde him ta it roomsk-katolisisme. Roomsk geastlike Antoine Bodar is fan fan it wurk fan Reve. Hendrik Algra moast neat fan Reve hawwe om syn blasfemy en skriuwen oer homoseksualiteit. Dochter Hetty Runia-Algra fertelt deroer. Kunde sjogge werom op de tiid dat Reve yn Fryslân wenne en ek syn partners Willem van Albada (Teigetje) en Henk van Manen (Woelrat) komme oan it wurd.