Rijderijen in Frieschen trant: skiednis fan it koartebaanriden

11 Febrewaris 2001

It koartebaanriden wie foar de oarloch populêr yn Fryslân. Al yn de 18de iuw skreaunen kastlein wedstriden út - foar de manlju 160 meter en 140 foar de froulju - en rieden de winners om prizen. De reedrydwedstriden lutsen grutte kloften publyk. Ald-kampioenen, lykas Atje Keulen-Deelstra, komme oan it wurd en saakkundige Hedman Bijlsma fertelt oer de skiednis. Neist prizen is der ek in soad argyfbyld te sjen. Ek Thialf op It Hearrenfean hat in baan foar de koartebaanwedstriden.