Rooms yn Fryslân: diel 1: Waartoe zijn wij op aarde?

18 Jannewaris 1998

Earste diel fan in trijelûk. We sjogge by de grutte Roomske tsjerke yn Boalsert. Suster Clara (Truus Palstra) en Sjoerd Palstra fertelle oer it leauwe en de rol fan de tsjerke yn har libben. Skriuwer Piter Boersma fertelt oer de oantinkens oan de tsjerke fan syn jeugd en de famylje Rypma komt oan it wurd oer de tsjerke en de gewoanten. De sfear, it sjongen, de gebrûken, kategismus, bycht, prosesje, grutte húshâldingen en de jongereferiening: it komt allegear foarby.