Roomsk yn Fryslân: diel 2: De ropping

25 Jannewaris 1998

Yn dit twadde diel fan de trijelûk fertelle twa mannen dêr't se mei wrakselen yn har leauwe. Mebius Brandsma wie pastor, mar krige in relaasje en keas úteinlik foar de leafde. Meindert Krijnsen die de prysterstúdzje, mar keas úteinlik foar it ûnderwiis. Ek Bert van der Wal komt oan it wurd, hy folget de oplieding ta pryster.