Roomsk yn Fryslân: diel 3: Tsjerke yn krisis

01 Febrewaris 1998

Yn dit tredde diel fan de trijelûk giet it oer de krisis yn de roomske tsjerke, dy stie net mear yn ferbining mei de ûntwikkelingen yn de maatskippij. Pastoar Jan Romkes van der Wal fertelt oer dy ûntjouwingen. Yn Dronryp fuotballen roomske en net-roomske jonges mei-inoar, mar by it útgean waarden de net-roomsken net talitten yn it roomske gebou. Ek eardere ynterviewden út de oare twa dielen komme oan it wurd.