S-team, de opfang fan probleemjongeren

15 Oktober 2006

It S-team stiet foar Straattalent-team. Jongeren dy't sels problemen hienen sykje no kontakt mei oare jongeren dy't tusken wâl en skip driigje te fallen. De oanpak fan 'bemoeizorg' docht fertuten en it projekt hat in priis krigen. Trije leden fan it team fertelle oer har wurk.