Saluti della Frisia. Italianen yn Fryslân

19 Febrewaris 2006

Om ferskillende redenen en yn ferskillende tiden kamen Italianen nei Fryslân ta, om te wurkjen as tegelsetter, skoarstienreager, mar ek as iismakker en pizzabakker. Se fertelle oer har skiednis, de famylje, it wurk en de foaroardielen dêr't se mei te krijen hienen.