Samen op weg (2): De poarte en de wei

18 April 1999

Programma yn twa dielen oer it proses fan Samen op weg: de grifformearde en herfoarme gemeenten komme by inoar. We sjogge yn Dokkum dêr't it proses spilet en yn Wûns dêr't fjouwer jonge minsken belidenis dwaan sille. En yn Koudum is it proses fan mei-inoargean al in tal jierren oan de gong, wat binne sy tsjinkaam yn dat proses?