Samlersbloed

04 Maart 2001

Portret fan twa keunstsamlers: Cor van der Ploeg en Daisy Posthuma. Se litte sjen wat se oan keunst kocht hawwe yn de rin fan de jierren en wat dy passy foar har betsjut. Ek sjogge we dat se op besite gean by de keunstner yn syn atelier. Van de Ploeg by Klaas Koopmans en Posthuma by Gjalt Walstra. We sjogge ek op in feiling dêr't keunst wurdt ferkocht.