Skriuwerslibben: berneboekeskriuwers Hanneke de Jong, Lida Dijkstra en Pieter Feller

03 Febrewaris 2002

Portret fan de berneboekeskriuwers Hanneke de Jong, Lida Dijkstra en Pieter Feller. Se fertelle oer har wurk, ynspiraasjeboarne, wat se belangryk fine yn in ferhaal en hoe't se it Frysk brûke. We sjogge se oan it wurk, Hanneke yn har skriuwcaravan en Lida oan it researchen by Tresoar. De skriuwers publisearje yn it Frysk en har wurk is ek yn it Nederlânsk ferskynd. Pieter is net Frysktalich, mar hat wol in boek fan him sels yn it Frysk fertaald, dat bliuwt lykwols mar by ien.