Skriuwerslibben Harmen Wind

19 Novimber 2000

Portret fan de produktive dichter Harmen Wind yn syn wenplak Doesburg. Hy fertelt oer syn libben en wurk, hy skriuwt yn it Frysk en Nederlânsk. Ek skriuwt er romans.