Skriuwerslibben Josse de Haan

29 April 2001

Portret fan Frysk skriuwer Josse de Haan, berne yn 1941. We sjogge him yn syn bertedoarp Peins, dat yn syn boek Piksjitten op Snyp in grutte rol spilet en we sjogge him yn Hendaye, dêr't er wennet yn Baskelân. Ek al sit er op ôfstân, hy folget de Fryske literatuer op de foet en skriuwt yn syn memmetaal.