Skriuwerslibben Piter Boersma

25 Febrewaris 2001

Piter Boersma is berne yn 1947 yn Warten yn in roomske húshâlding. Hy fertelt oer syn libben en wurk, tematyk en feroaringen yn syn skriuwen. We sjogge mei him yn Warten en yn syn hûs yn Wiuwert lêst er foar út eigen wurk. Yn 1972 rjochte er literêr tydskrift Hjir op dêr't er noch altyd redakteur fan is. Yn 1998 krige er de Gysbert Japicxpriis foar syn boek 'It libben sels'.