Skriuwerslibben: Tsead Bruinja

17 Maart 2002

Portret fan dichter, performer, redakteur en organisator Tsead Bruinja (1974). Hy komt fan Rinsumageast en wennet yn Grins. Hy skriuwt yn it Nederlânsk en Frysk. Hy fertelt ûnder oare oer hoe't er ta dichtsjen kaam en wat syn ambysjes binne. We sjogge him optreden en oan it wurk.