Spoaren fan Saskia en Rembrandt

26 Novimber 2006

Op de gevel fan it advokantekantoar fan Anker & Anker oan de Ossekop yn Ljouwert is in plakette ûntbleate: it is it bertehûs fan Saskia van Uylenburgh, de frou fan skilder Rembrandt van Rijn. Yn dit Rembrandtjier is in soad omtinken foar him en wurdt ek mear bekend oer de Fryske Saskia. Se wenne ek yn Sint-Anne. Ferskate kenners fertelle oer har libben en fansels sjogge we ek in soad sketsen en skilderijen fan de master.