Sûnder mis: Fryske fariant fan de roomske mis

23 April 2000

Dirigint Bob Pruiksma betocht it plan om foar de teksten fan de mis yn de roomske tsjerke Fryske teksten meitsje te litten. Ferskate dichters wurken deroan mei, wêrûnder Berber van der Geest dy't deroer fertelt. De Snitser Kantorij sjongt de lieten yn de Sint Martinustsjerke yn Snits.